Đăng Nhập        Liên kết Website
 Liên hệ

I. Lãnh đạo:

Giám đốc:

Ông Trần Xuân Cường

Điện thoại: 038 3873154; 0978324202

Email: cuongtranpm@gmail.com

Phó giám đốc:

1. Ông Nguyễn Văn Diễn

Điện thoại: 038 3873798; 0984873502

Email: nvdienpm@gmail.com

2. Ông Nguyễn Văn Sinh

Điện thoại: 0962972778

Email: nguyenvansinh_pm@yahoo.com.vn

II. Các đơn vị trực thuộc:

1. Hạt Kiểm lâm

Hạt trưởng:

Ông Trần Xuân Cường

Điện thoại: 0978324202

Hạt Phó:

- Ông Đặng Đình Xuân

Điện thoại: 0915226796

Email: xuanpumat@gmail.com

- Ông: Nguyễn Diên Quang
Điện thoại: 0949942181; 0982792102

Email: quangnguyendien@yahoo.com.vn

2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

+ Trưởng phòng:

Ông Lưu Trung Kiên

Điện thoại: 0979130167

Email: luutrungkienkh@gmail.com

+ Phó phòng:

Ông Võ Công Anh Tuấn

Điện thoại: 0984545069

Email: anhtuanpm@gmail.com

 

3. Phòng Giáo dục môi trường và Du lịch sinh thái

+ Phụ trách phòng:

Ông: Ngô Minh Hạnh

Điện thoại: 0963901012

Email: ngominhhanhpm@yahoo.com

4. Phòng Tổ chức - Hành chính:

+ Trưởng phòng:

Ông Lê Xuân Linh

Điện thoại: 038 3873284; 0965956767

Email: lelinhpm@gmail.com

+ Phó Phòng:

 

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

+ Trưởng Phòng:

Ông Lê Anh Tuấn

Điện thoại: 038 3730869; 0913357922

Email: letuan71@gmail.com

+ Phó Phòng:

Ông Nguyễn Thanh Minh

Điện thoại: 0969557667

Email: thanhminhktpm@gmail.com

6. Dịch vụ hướng dẫn du lịch, hội trường, nhà khách, ăn uống:

Điện thoại: 038 3873070

Fax: 038 3873374

 

 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal