Đăng Nhập

 Vĩ độ, kinh độ và phân vùng chức năng

Toàn bộ khu DTSQ đề xuất nằm trọng tọa độ: Kinh độ: 103,874345 – 105,500152; vĩ độ: 18,579179 – 19,727594

 

Bảng 7: Toạ độ các vùng chức năng của khu DTSQ đề xuất

 

Phân vùng KDTSQ

Tọa độ

Kinh độ (°E)

Vĩ độ (°N)

Vùng Lõi 1

104,3980324 – 104,9811363

18,77388419 – 19,12624170

Vùng Lõi 2

104,6444596 – 105,0049483

19,28702435 – 19,48854688

Vùng Lõi 3

104,7607166 – 105,1884970

19,70162420 – 19,99657378

Vùng Đệm

104,0737072 – 105,2033806

18,70127935 – 19,77505748

Vùng Chuyển tiếp

103,874345 – 105,500152

18,579179 –

19,727594


 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal