Đăng Nhập

 Vùng đệm

 

1. Các hoạt động kinh tế và các hoạt động sử dụng đất chính trong vùng đệm

 

Vùng đệm được phép triển khai các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, giải trí và kinh tế – xã hội, văn hoá… nhưng các hoạt động này không được gây ảnh hưởng tới mục đích bảo tồn của vùng lõi. Đất của vùng đệm có thể được sử dụng trong hoạt động sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, nuôi trồng, nông lâm nghiệp, xây dựng các khu du lịch sinh thái… Một trong các hoạt động ưu tiên trong vùng này là tăng cường công tác khuyến nông, cải tiến và nâng cao chất lượng giống, thay đổi tập quán lạc hậu, xây dựng các mô hình Nông-Lâm và Nông-Lâm-Ngư kết hợp. Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm sản xuất ở các vùng miền có điều kiện canh tác tương tự ở trong và ngoài tỉnh.

 

 

 

 

 

2. Những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với vùng đệm do việc sử dụng vùng đệm hay các hoạt động diễn ra trong hay ngoài vùng đệm trong thời gian gần và về lâu dài

 

 

 

 

Việc khai thác tiềm năng của vùng đệm cần phải được quản lý chặt chẽ, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, làm thu hẹp sinh cảnh của các quần xã sinh vật…


 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal