Đăng Nhập

 Diện tích và cấu trúc không gian

Diện tích và cấu trúc không gian

1. Diện tích vùng lõi
Diện tích của vùng lõi ở trên cạn/đất liền: ___241.985___ ha;
Diện tích vùng lõi dưới nước: ___0____ ha.
2. Diện tích vùng đệm
Diện tích vùng đệm trên cạn/đất liền: ____503.270____ ha;
Diện tích vùng đệm dưới nước: ___0___ ha.
3. Diện tích vùng chuyển tiếp
Diện tích vùng chuyển tiếp trên cạn: khoảng _____558.030___ ha.
Diện tích vùng chuyển tiếp dưới nước: khoảng _____0____ ha.
4. Mô tả tóm tắt sự phân vùng
(xét về những vai trò khác nhau của khu dự trữ sinh quyển) như trên bản đồ khoanh vùng:

 

Bảng 8: Diện tích, dân số và tổ chức quản lý theo phân vùng chức năng

Phân vùng chức năng

Diện tích

(ha)

Dân số (người)

Tổ chức và cơ chế quản lý

 

Hệ thống bảo tồn

Địa giới hành chính huyện

Vùng lõi 1

94.628

0

VQG Pù Mát

Con Cuông, Tương Dương

Vùng lõi 2

60.163

0

Khu BTTN Pù Huống

Con Cuông, Tương Dương

Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp

Vùng lõi 3

87.194

0

Khu BTTN Pù Hoạt

Quế Phong, Quỳ Châu

 

Tổng Vùng lõi

 =SUM(ABOVE) 241.985

0

 

 

Vùng đệm

503.270

200 926

VQG Pù Mát

Con Cuông, Tương Dương

Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Thanh Chương

Vùng chuyển tiếp

 

558.030

272 896

 

Con Cuông, Tương Dương

Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ

Tổng chung

1.303.285

473 822

 

 

 

Bảng 9: Cơ cấu quản lý theo địa giới hành chính cấp huyện

 

Phân vùng chức năng

Huyện

Diện Tích

Vùng lõi 1

 

Con Cuông

24.130

Tương Dương

68.370

Anh Sơn

2.128

Tổng số

94.628

Vùng lõi 2

 

Con Cuông

3.722

Tương Dương

36.670

Quế Phong

6.718

Quỳ Châu

12.200

Quỳ Hợp

853

Tổng số

60.163

Vùng lõi 3

 

Quế Phong

83.670

Quỳ Châu

3.524

Tổng số

87.194

Tổng chung vùng lõi

 

241.985

Vùng đệm

Con Cuông

86.280

Tương Dương

160.100

Quế Phong

68.550

Quỳ Châu

44.560

Quỳ Hợp

28.910

Kỳ Sơn

53.660

Anh Sơn

26.810

Thanh Chương

34.400

Tổng số

503.270

Vùng chuyển tiếp

 

Con Cuông

16.830

Tương Dương

60.430

Quế Phong

31.050

Quỳ Châu

46.380

Quỳ Hợp

64.750

Kỳ Sơn

156.100

Anh Sơn

30.870

Thanh Chương

78.710

Tân Kỳ

72.910

Tổng số

558.030

Tổng chung

 

1.303.285

 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal