Đăng Nhập        Liên kết Website
 Hệ động vật

Thành phần loài: Kết quả khảo sát của các nhà khoa học trong và ngoài nước đã thống kê được 1121 loài động vật thuộc các nhóm thú, chim, bò sát, lưỡng cư, cá, ... Con số thống kê này đã chứng tỏ  Vườn quốc gia Pù Mát là nơi có tính đa dạng sinh học cao (xem bảng 2).

Điều đặc biệt quan trọng đối với khu hệ động vật Vườn quốc gia Pù Mát là tính đa dạng các yếu tố đặc hữu cao. Trong số đó có những loài đặc trưng như Chào Vao (Sus bucculenus), Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang lớn (Megamuntiacus vuquangensis), Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis), Chà vá chân nâu (Pygatherix nemaeus), Vượn má vàng (Hylobates leucogenys), Voọc xám (Trachypithecus phayrei) Thỏ vằn (Nesolagus temminsii), Cầy vằn (Chrotogale owstoni), Trĩ sao (Rheinardia ocellate), Khướu mỏ dài (Jaboulleia danjoui). Như vậy về lĩnh vực bảo tồn loài, Pù Mát chẳng những là một khu tầm cỡ quốc gia mà còn có giá trị cho cả Lào và Đông Dương.

Bảng 2. Danh mục động vật ở Vườn quốc gia Pù Mát

Lớp

Số bộ

Số họ

Số loài

Thú

11

30

132

Chim

14

49

361

Bò sát

2

15

53

Lưỡng cư

2

6

33

5

19

83

Bướm ngày

1

11

365

Bướm đêm

1

2

94

Cộng

36

132

1121

Bảng 3. Nhóm động vật quý hiếm Pù Mát

Lớp

Sách Đỏ Việt Nam năm 2007

Cộng

IUCN 2006

CR

EN

VU

LR

DD

Thú

3

17

18

2

2

42

93

Chim

2

1

8

4

-

15

287

Bò sát

4

9

7

-

-

20

17

Lưỡng cư

-

1

2

-

-

3

23

-

1

4

-

-

5

5

Cộng

9

29

39

6

2

85

425

Ghi chú:

CR: Rất nguy cấp (Critically Endangered)

EN: Nguy cấp (Endangered)

VU: Sẽ nguy cấp (Vulnerable)

LR: Ít nguy cấp (Lower risk)

DD: Thiếu dẫn liệu (Data deficient)

Nhóm động vật quý hiếm. Thành phần và số lượng loài động vật quý hiếm Pù Mát khá cao, ít nhất đến nay có 85 loài đã ghi vào Sách Đỏ Việt Nam 2007 và 425 loài ở mức độ toàn cầu có trong danh lục đỏ của IUCN 2006 (xem bảng 3).

Đặc biệt quan trọng là quần thể của một số loài chim, thú lớn thực sự có nguy cơ bị tiêu diệt ở Việt Nam và trên thế giới vẫn còn khả năng bảo tồn phát triển trong quá trình quản lý và bảo vệ Vườn quốc gia Pù Mát. Đó là Voi (Elephas maximus), Hổ (Panthera tigris), Sao la (Pseudoyx nghetinhensis), Bò tót (Bos gaurus), ...

 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal